Etický kodex pro TRUMF International s.r.o. 

I. Úvod

Tento Etický kodex byl vypracován pro výrobně obchodní společnost zabývající se vývojem, výrobou a prodejem koření a kořenících směsí pro maso zpracovatelský průmysl. Tento kodex je závazným rámcem pro zachování etických standardů a řádné chování ve všech aspektech našeho podnikání.

II. Základní principy

1. Dodržování zákonů a nařízení: Všichni zaměstnanci a vedení společnosti odpovídají za plnění všech platných zákonů a nařízení týkajících se našeho oboru, včetně firemních práv a předpisů.

2. Kvalita a bezpečnost: Závazek kvality a bezpečnosti je klíčovým prvkem naší společnosti. Věnujeme zvýšenou pozornost veškerým aspektům kvality výroby, provozu a dodávky našich výrobků, abychom zajistili bezpečnost a spokojenost našich zákazníků.

3. Důvěra a transparentnost: Řídíme se zásadou důvěry a transparentnosti ve vztazích s našimi zaměstnanci, partnery, dodavateli a zákazníky. Informace jsou sdíleny odpovědným a etickým způsobem.

III. Zaměstnanci a pracovní prostředí

1. Ochranu zaměstnanců: Straníme se jakékoliv formy diskriminace nebo jiného nevhodného chování v pracovním prostředí. Vytváříme bezpečné a zdravé pracovní prostředí a poskytujeme zaměstnancům přiměřenou podporu při jejich profesním růstu.

2. Rozvoj a vzdělávání: Podporujeme další rozvoj a vzdělávání našich zaměstnanců prostřednictvím školení a odborných kurzů, aby byli schopni plnit své povinnosti s vysokou odborností.

3. Soudržnost a spolupráce: Podporujeme soudržnost a spolupráci mezi zaměstnanci různého původu, národností a kultur, abychom vytvořili inkluzivní pracovní prostředí.

IV. Obchodní vztahy

1. Fair Play: Hovoříme a jednáme férově se všemi našimi obchodními partnery. Nepodporujeme korupci, podplácení nebo jiné neetické obchodní praktiky.

2. Zákaz konfliktu zájmů: Zaměstnanci mají povinnost informovat o jakémkoliv potenciálním nebo skutečném konfliktu zájmů a jednat v souladu se zájmy společnosti.

3. Ochrana duševního vlastnictví: Oceňujeme duševní vlastnictví a respektujeme autorská práva. Neporušujeme duševní vlastnictví třetích stran a chráníme naše vlastní duševní vlastnictví.

V. Společenská odpovědnost

1. Životní prostředí: Pečujeme o životní prostředí a usilujeme o minimalizaci negativního dopadu našeho podnikání na přírodu. Podporujeme udržitelné postupy a odpovědné nakládání s přírodními zdroji.

2. Společenství: Aktivně se zapojujeme do komunit, ve kterých působíme. Podporujeme dobrovolnickou činnost a přispíváme k rozvoji společnosti.

3. Dohled a odpovědnost: Vedení společnosti je odpovědné za dohled nad dodržováním etického kodexu a za jeho uplatňování ve všech oblastech podnikání.

VI. Ochrana oznamovatelů

  • Zaručujeme ochranu oznamovatelům, kteří nám sdělí jakoukoli nepravost nebo neetické chování.
  • Budeme poskytovat důvěrné a bezpečné prostředí pro podání oznámení. Naše procesy budou transparentní a budou dodržovat všechny příslušné zákony.
  • Veškerá oznámení budou důkladně vyšetřena a oznamovatelé budou chráněni před jakoukoliv odvetou.
  • Všichni zaměstnanci budou plně seznámeni s postupy a povinnostmi týkajícími se podání oznámení.

Tento Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance a vedení společnosti. Každý zaměstnanec je povinen se seznámit s tímto kodexem a dodržovat ho v každodenní práci.Oznamovací formulář

Prohlašuji, že poskytnuté informace jsou pravdivé a správné. Souhlasím s tím, že moje údaje budou použity pouze pro účely vyšetřování a ochrany zájmů společnosti. Souhlasím s tím, že moje identita a informace budou drženy v důvěrnosti a nebudou zpřístupněny třetím stranám, pokud neexistuje právní povinnost tak učinit.

Odeslání formuláře:

Po vyplnění formuláře prosím klikněte na tlačítko "Odeslat" a vaše oznamování bude předáno příslušné osobě, která začne podání řešit. Děkujeme za váš čas a ochotu přispět k zachování etických standardů a spravedlnosti v naší společnosti.

Důležité varování:

Každý, kdo úmyslně podává nepravdivé oznamování či falešné informace, může podléhat postihům. Společnost si vyhrazuje právo podat žalobu na kompenzaci škody nebo jiných nároků v případě, že osoba vědomě a záměrně poskytuje falešné informace nebo zneužívá oznamovacího systému.
V případě vědomě nepravdivého oznámení může být oznamovateli udělena pokuta do částky 50 tis. Kč.

Děkujeme za vaše pochopení a dodržování pravidel oznamovacího systému.