Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád jsou základní dokumenty, které popisují obchodní vztah mezi společností TRUMF International a jejími odběrateli a zároveň vysvětlují nákupní a reklamační proces.


1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobcné obchodní podmínky (dále jen "VOP") společnosti TRUMF International s.r.o. se sídlem
  ul. Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, identifikační číslo: 25353284 (dále jen "Prodávající") upravují ve smyslu ustanovení § 1752 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen "Občanský zákoník"), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání smluv mezi Prodávajícím a další fyzickou či právnickou osobou jako kupujícím (dále jen "Kupující" a "Smlouva").
 2. Odchylná ujednání v každé konkrétní Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
 3. Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě těchto VOP, se řídí českým právem.

2. Uzavření smlouvy a obsah smlouvy

 1. Smlouva vzniká na základě jednotlivých konkrétních objednávek kupujícího. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje kupujícího, druh dodávaného zboží, množství, cenu, termín dodání. Kupující se při tvorbě objednávky zavazuje respektovat minimální dodací lhůtu, která činí 7 pracovních dnů.
 2. Objednávky mohou být doručeny prodávajícímu písemně, faxem nebo prostřednictvím elektronické pošty.
  V případě, že kupující bude zboží objednávat telefonicky, zavazuje se neprodleně doručit prodávajícímu písemnou objednávku prostřednictvím faxu nebo elektronickou poštou. V případě nesplnění výše uvedeného nemá prodávající povinnost objednané zboží vydat.
 3. Prodávající se zavazuje vyjádřit k objednávce ve lhůtě 1 pracovního dne.

3. Ceny

 1. Za cenu zboží je považována cena uvedená v potvrzené Objednávce. Všechny ceny zboží platí s místem převzetí v provozovně Prodávajícího TRUMF International s.r.o., Dolní Újezd 157, 751 23 Dolní Újezd. Toto neplatí pro zboží prodané prostřednictvím e-shopu. V tomto případě je zboží dodáváno na adresu uvedenou v objednávce. Poštovné je při prodeji prostřednictvím e-shopu účtováno dle obchodních podmínek, uveřejněných na stránkách e-shopu.

4. Platba kupní ceny

 1. Platbu za zboží provede kupující na fakturační místo uvedené v příslušném daňovém dokladu, která je podepsána odpovědným zaměstnancem TRUMF International s.r.o. a uvádí bankovní společnost a číslo účtu.
 2. Kupující nese odpovědnost v případě platby na nesprávný účet.

5. Vyšší moc

 1. V případě mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události (vyšší moci), která způsobí prodlení s dodáním zboží, prodávající neodpovídá za škodu prodlením způsobenou, neboť jde o okolnost zásadně vylučující odpovědnost.

6. Přechod nebezpečí

 1. Na kupujícího přechází všechno nebezpečí okamžikem převzetí zboží.
 2. Nepřevezme-li kupující zboží v sjednaném termínu, přechází na kupujícího nebezpečí poškození předmětu kupní smlouvy okamžikem uplynutím lhůty pro převzetí zboží.
 3. Prodávající nese odpovědnost za rizika přepravy jen v případě, pokud ji zajišťuje svými prostředky nebo kterou sjednal sám.
 4. Zboží se stává majetkem kupujícího až po zaplacení. Zaplacením se rozumí připsání částky odpovídající kupní ceně na příslušný bankovní účet Prodávajícího.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující si je vědom toho, že v rámci plnění jednotlivých dílčích smluv, uzavřených v souladu s těmito VOP, může od Prodávajícího obdržet informace, které jsou považovány za důvěrné a za obchodní tajemství prodávajícího.
 2. Kupující se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací a dále se zavazuje zajistit zachovávání mlčenlivosti ohledně důvěrných informací také ze strany svých zaměstnanců, pracovníků, zmocněnců, statutárních orgánů, členů statutárních orgánů, členů dozorčí rady, společníků a dalších osob, které budou mít k důvěrným informacím přístup.
 3. Kupující nesmí bez písemného souhlasu Prodávajícího důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy strany Prodávajícího.

8. Odpovědnost prodávajícího za vady výrobků, reklamace

 1. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost
   a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení obvyklém. Pokud nebude plnění odpovídat předchozímu odstavci, je Kupující oprávněn uplatnit nároky z vadného plnění Prodávajícího, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu. Vady musí být Kupujícím uplatněny písemně, a z obsahu podání musí být jednoznačně patrno, v čem Kupující spatřuje vadu plnění. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady výrobků se řídí Reklamačním řádem TRUMF International s.r.o. přiloženým k VOP.
 2. Kupující využije k reklamaci formulář Reklamační protokol, přiložený k reklamačnímu řádu.
 3. Prodávající vyřídí reklamaci ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení formuláře Reklamačního protokolu Prodávajícímu. Kupující je povinen při reklamaci poskytnout Prodávajícímu veškerou spravedlivě požadovatelnou součinnost. Další podrobnosti o rozsahu, podmínkách a způsob uplatnění odpovědnosti za vady je uveden v reklamačním řádu. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za vady vzniklé po převzetí zboží Kupujícím nebo použitím zboží pro jiné než určené účely.
 4. Kupující nemá právo bez souhlasu Prodávajícího započítat pohledávky Prodávajícího s jakýmikoliv svými pohledávkami za Prodávajícím.

9. Sankce

 1. V případě prodlení Kupujícího s placením jakékoliv platby vůči Prodávajícímu, může Prodávající přerušit dodávku objednaných výrobků a od všech v tomto okamžiku uzavřených a nenaplněných Smluv odstoupit.
 2. Při prodlení Kupujícího s úhradou jakéhokoliv peněžitého plnění je prodávající oprávněn, vedle zákonného úroku z prodlení, požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5% z dlužné částky, nejméně však 1.000,- Kč.

10. Závěrečná ustanovení

 1. Znění těchto VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Nové znění VOP je zpřístupněno na webových stránkách Prodávajícího www.trumf.cz.