Informace o implementaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob ve společnosti TRUMF International s.r.o.
v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR)

Správcem osobních údajů je TRUMF International s.r.o. se sídlem Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno,
IČ: 25353284, DIČ: CZ25353284

Jaké osobní údaje TRUMF International s.r.o. shromažďuje a zpracovává?

Společnost TRUMF International s.r.o. zpracovává a shromažďuje následující osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje obchodních partnerů, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail, název zaměstnavatele, pracovní funkce.

K jakým účelům TRUMF International s.r.o. osobní údaje využívá a zpracovává?

Bez souhlasu zákazníků a obchodních partnerů zpracovává společnost TRUMF International s.r.o. osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Jak dlouho TRUMF International s.r.o. údaje zpracovává?

Osobní údaje zpracovává TRUMF International s.r.o. v délce závisející na době trvání jakéhokoliv smluvního vztahu
a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu se společností TRUMF International s.r.o. nebo pokud nedošlo
k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Je mou povinností osobní údaje společnosti TRUMF International s.r.o. poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s TRUMF International s.r.o. dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s TRUMF International s.r.o. a bez získání těchto osobních údajů nedokáže společnost TRUMF International s.r.o. závazky ze smluvního vztahu plynoucí dodržet.

Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a popřípadě dodací adresa pro zboží, telefon, e-mailová adresa.

Z jakých zdrojů TRUMF International s.r.o. osobní údaje získává?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smluvního vztahu.

Jakým způsobem TRUMF International s.r.o. zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a TRUMF International s.r.o. disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu společnost TRUMF International může osobní údaje předat nebo poskytnout?

TRUMF International s.r.o. předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv společnosti TRUMF International s.r.o.

Společnost TRUMF International s.r.o. má rovněž právo pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sama společnost TRUMF International s.r.o.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat zboží či služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu trumf@trumf.cz.

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případě, kdy společnost TRUMF International s.r.o. zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat.

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.

TRUMF International s.r.o.