Reklamační řád

1. Záruční doba

Zákazník má právo uplatnit vadu zboží po celou dobu jeho záruční doby (minimální trvanlivosti). Datum minimální trvanlivosti je vytištěno na etiketě obalu výrobku.

2. Kde se uplatňuje reklamace

Nárok z vady zboží musí být uplatněn u TRUMF International s.r.o., případně prostřednictvím obchodního zástupce.

3. Informace nezbytné pro zahájení reklamace

 • Vzorek produktu TRUMF International s.r.o. v originálně uzavřeném obalu reklamované šarže, pokud není dohodnuto jinak.
 • Údaje z etikety reklamovaného produktu TRUMF International s.r.o. nebo její kopii.
 • Aplikační receptura, kterou použil zákazník a při které došlo k odchylce.
 • Informace o surovinách použitých zákazníkem v rámci aplikační receptury.
 • Informace o použitých technologických postupech výroby zákazníka.
 • Informace, kde bude přesně uvedeno, na co si zákazník stěžuje a co požaduje včetně množství. Kupující údaje vyplní do reklamačního protokolu (viz příloha tohoto dokumentu)a zašle prodejci.
 • Je-li třeba i vzorek hotového výrobku, do kterého byl produkt TRUMF International s.r.o. použit.
 • Foto vady.
 • Uvedené údaje jsou základním předpokladem k vyřešení a vypořádání reklamace.

  4. Podmínky pro uznání a vyřešení reklamace

  • Reklamované zboží musí být prokazatelně zakoupeno přímo od TRUMF International s.r.o. nebo jeho oficiálního obchodního zástupce.
  • Je-li charakter reklamace takový, že si vyžaduje návštěvu či test zboží u zákazníka, reprezentantu TRUMF International s.r.o. - obchodnímu zástupci a / nebo technologovi musí být umožněn vstup do provozu nebo skladu za účelem zjištění skutečného stavu a původu reklamovaného zboží, podmínek skladování, technologického postupu a technického stavu zařízení, na kterém je zboží zpracováváno.
  • O provedeném testu / zkoušce se zajistí písemný zápis a dohodne se podmínka uzavření reklamace a jejího vyrovnání. Zápis musí zákazník potvrdit svým podpisem.
  • Musí být rovněž umožněno odebrání vzorků pro laboratorní analýzy a zkušebnu masné výroby v TRUMF International s.r.o.

  5. Vrácení zboží

  • Je-li reklamace uzavřena s tím, že Kupující od uzavřené kupní smlouvy odstupuje, jsou Prodávající a Kupující povinni si vrátit navzájem poskytnutá plnění. Vrácení plnění je ze strany TRUMF International s.r.o. řešeno dobropisem k příslušné faktuře. Dobropis bude vystaven až po navrácení zboží zpět.
  • Nebude-li zboží vráceno do 60 dnů ode dne skončení reklamačního řízení, bude Prodávající oprávněn požadovat po kupujícím smluvní pokutu ve výši odpovídající úroku z prodlení z kupní ceny nevráceného zboží. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo prodávajícího na náhradu škody.
  • Termín a způsob vrácení zboží musí být vždy předem dohodnut s Prodávajícím.

6. Oprávněná reklamace

  Reklamace je považována za oprávněnou:

  • Parametry zboží neodpovídají výrobním specifikacím.
  • Zboží není standardním způsobem potvrzeným technologem TRUMF International s.r.o. zpracovatelné (i když odpovídá specifikacím).
  • Je ověřeno, že došlo k chybě na straně TRUMF International s.r.o.

  Takovou reklamaci TRUMF International s.r.o. uzná.

   7. Neoprávněná reklamace

   Reklamace je považována za neoprávněnou v případě, že:

  • Zboží odpovídá výrobkovým specifikacím a / nebo je ověřeno, že je zákazníkem dohodnutým způsobem zpracovatelné.
  • Reklamace je neoprávněná u zboží s prošlou záruční lhůtou.
  • Bylo zjištěno, že k selhání či poškození zboží došlo vinou zákazníka nedodržením sjednaného postupu při jeho zpracování, skladování nebo přepravě.
  • Takovou reklamaci TRUMF International s.r.o. neuzná.

   8. Neposouditelná reklamace

   Oprávněnost reklamace nelze posoudit jestliže:

   • Příjemce reklamace požádal o zaslání originálně uzavřených obalů s reklamovaným zbožím a zákazník zboží nedodal v termínu do 60 dní.
   • Není-li možno posoudit původ zboží, jeho skutečný stav nebo zákazník již reklamované zboží nemá nebo nedodá informace uvedené v bodech 3 a 4 tohoto dokumentu, je reklamace považována za neposouditelnou.

   Takovou reklamaci je třeba řešit doplněním důkazů, pokud to není možné, nelze ji uznat.

   9. Lhůty k vyřešení reklamace

   TRUMF International s.r.o. se zavazuje odborně posoudit oprávněnost reklamace do 30ti dnů ode dne řádného uplatnění vad, dodání potřebných informací a vzorků (popř. jinak po dohodě se zákazníkem), následně obchodní zástupce nebo pověřený zaměstnanec reklamaci se zákazníkem uzavře.

  Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 6. 3. 2017.